III. Státní úřady a městské podniky.

J. Fintajsl.

1. Poštovní a telegrafní úřad se značným obvodem doručovacím (Valtice, Boří dvůr, Hlohovec, Úvaly). Je umístěn na náměstí. Zaměstnává 3 úředníky a 3 listonoše. Správcem úřadu byl s počátku administrátor Ant. Svoboda, od r.1921 nepřetržitě p. vrchní poštmistr Rud. Pietsch. Z Valtic je také obstarávána doprava pošty listovní a balíkové do Lednice poštovním autem (soukromý majetek).

2. Staniční úřad Valtice na trati Břeclav - Znojmo se 3 úředníky a několika zřízenci. Přednostou stanice je od obsazení Valtic p. vrchní revident Spyt. Krejčí. - Osobní doprava soustřeďuje se hlavně na zastávce Valtice - město, ležící na křižovatce dráhy se silnicí do Lednice.

3. Četnická stanice umístěna je za kostelem v Zámecké ulici a čítá 5 mužů. Velitelem je vrchní strážmistr p. Jos. Musil.

4. Valtice mají také početnou finanční stráž, vykonávající obtížnou a odpovědnou hlídkovou službu pohraniční na silnicích do Schrattenberku a do Reintalu v Rakousích. Stráž čítá 11 mužů. Správcem jejím byl od r.1922 p. Vl. Zatloukal, pak krátce p. Rud. Schob a od r.1929 p. Jan Novotný.

5. Celní úřad nachází se v budově radniční. Správcem je p. Ant. Witt. U stanoviště finanční stráže na jmenovaných silnicích do Rakouska stavějí se nové budovy pro celní úřad a jeho exposituru.

-----------

Liechtenštejnové věnovali Valticům vždy svoji plnou pozornost a štědře přispívali penězi k jejich výzdobě. - Ovšem ani správa města nezůstala pozadu a o úpravu jeho pečlivě se starala. V čele města stáli mužové, dbalí o jeho rozvoj, na př. zasloužilí starostové Hausner a Nistler. Jejich přičiněním a za ochotné spolupráce ostatních členů zastupitelstva vybudována byla některá zařízení, jež jsou znakem a ctí moderního města.

1. V r. 1887-19888 vystavěna byla na náměstí dodnes novostí působící budova radniční nákladem asi 250.000 K předválečných. V ní byly umístěny obecní úřadovny, pak také okresní soud, berní úřad, městská spořitelna. Nyní je v jedné polovici umístěna česká státní obecná škola a celní úřad. Místnosti byly k tomu účelu zabrány a vhodně adaptovány.

2. V r.1901 zřízen a otevřen městský vodovod nákladem asi 215.000 K. Do té doby bylo zásobování města dobrou pitnou vodou spojeno s nemalými obtížemi, poněvadž studny nedávaly dostatek dobré pitné vody. Odpomoc byla zjednána teprve zřízením vodovodu. Voda vyvěrá z pramene známého už před 130 lety na sz. úbočí Kamenného vrchu poblíž silnice ze Sedlce do Drasenhofenu v nadmořské výši 188 m. (Nad pramenem na kopci byla kdysi vápenka, nyní zaniklá). Je dosti vydatný: původně dával na 2600 hl vody ve 24 hod. - Voda vtéká několika pramínky do vodojemu o obsahu 170 m3 a odtud je 2 čerpacími stroji o výkonnosti 350 hl. za hodinu a poháněnými plynossacími motory o 25 PH (jsou dva a pracují střídavě) tlačena potrubím 1150 m dlouhým o průřezu 130 mm do dvoudílné betonové nádrže obsahu 4000 hl., ležící 65 m nad čerpací stanicí v nadmořské výšce 250m. Z tohoto reservoiru je voda vedena potrubím podél železniční trati ze Sedlce do Valtic. Potrubí měří asi 9000 m, rozvodná síť v městě asi 18.000 m a stále se rozšiřuje. V městě je na 350 přípojek, 24 pouličních nad- a podzemních hydrantů a studní. Hlavní potrubí měří v průřezu 100 mm, rozvětvení pak 80, 60, 50 mm. Tlak vody na náměstí činí 7,2 atm. -

Ročně se spotřebuje ve Valticích průměrně 800.000 hl vody, ztráta činí 10 %. Vodovod dosud stačí město vodou zásobovati, avšak už nyní se pomýšlí na zvětšení pramene, aby dostatek vody byl zajištěn. Nejméně vody dává pramen v srpnu a v lednu. - Za vodu platí se 20 hal. za 1 hl. Teplota vody obnáší 10o C. Na zřízení vodovodu daroval Jan II. z Liechtenštejna 80.000 K, vyhradiv si určité množství vody zdarma, městská spořitelna valtická darovala 40.000 K.

Správcem vodárny (čerpací stanice) je od počátku p. Alexandr Petrásek, rodák z Kobylího, který se účastnil i sondovacích a zařizovacích prací.

3. Zároveň s vodovodem budována byla i kanalisace města. Stála 238.000 K. Je provedena v hlavních ulicích, avšak stále se rozšiřuje. Potrubí měřilo 3538,5 m, z toho 824 m hlavního kanálu. Dnes je potrubí kanalisační zase značně delší.

4. V letech 1911-12 zřízeny byly městské lázně vanové, sprchové, s basénem 17 m x 9 m x 1,8 m pro koupání venku. Lázně se nacházejí v Hausnerově ulici naproti zadnímu traktu velkostatku. Přístupny jsou v zimě v sobotu a před svátkem odpoledne, v létě každodenně.

5. Hned v roce 1914 přikročeno ke zřízení městské elektrárny (provoz zahájen 15.1.1915) na stejnosměrný proud, system třívodičový 2 x 220 V pro osvětlování a 440 V pro pohon. - Elektrárna je vybavena 2 generátory (spoj. s motory) stejnosměrného proudu na 500 V a 45 KW, 1 dodatkovým generátorem (spojeným se 2 vyrovnávacími elektromotory po 15 HP), rozváděcí deskou a potřebnými aparáty. Generátory jsou poháněny 2 stojatými naftovými motory Dieselovými o 60 HP. Akkumulátorová baterie je systému Tudor o 270 článcích typu I 6, kapacitě 216 amp. h.

Rozvodná síť měří 14.000 m (původně 11.600 m). Má 507 přípojek se 565 elektroměry pro světlo a 36 pro pohon. V r.1929 bylo vyrobeno 99.32 KW proudu, z čehož prodáno 66.500 KW. O osvětlování města a městských podniků spotřebováno 12.500 KW, elektrárna sama potřebuje 8.600 KW. Celkem je instalováno ve Valticích 4600 žárovek kromě 30 stožárů, 2 horská slunce, 4 projekční aparáty, 1 Roentgen, 95 žehliček, 37 elektr. topičů a vařičů a 39 elektromotorů hnacích (asi 120 HP). Pouliční osvětlení města pozůstává z 110 žárovek 40 - 60 W a 6 stožárních žárovek po 300 W.

Správcem elektrárny je od prvopočátku p. Hynek Pachta.