Morový sloup
Stojí na náměstí ve Valticích na památku snad nejen obětí moru ale i ostatních útrap, které postihly město v 17. století. Kromě válek Švédů, Turků ale i Maďarů postihly město a jeho obyvatele tyfus a časté požáry, způsobené vojsky, které přes Valtice táhly nebo se zde na náklady města ubytovaly.

Největší katastrofou však byl mor, který postihl město v několika vlnách. Jako nejhorší se uvádí rok 1645, kdy podle evidence matriky zemřelých padlo za oběť 377 obyvatel. Podle záznamu farního archivu je tento stav uváděn pouze do 12. září, pak zemřel vedoucí matriky Johann Conrad Aman. Zemřel, protože byl sám postižen morem a evidence se dále nevedla. Odhaduje se, že ke konci roku postihl mor více jak 500 občanů, což představovalo téměř čtvrtinu obyvatel města.

V roce 1679 postihl mor město znovu. V literatuře se uvádí, že v tomto roce to byla takzvaná druhá vlna moru - bohužel o nic méně katastrofální, než ta předchozí.

V r. 1680 kníže Karel Eusebius uzavřel s vídeňským sochařem Mathiasem Gunstem poněkud neobvyklou smlouvu, kde se jednalo o zhotovení sedmi soch a to sv. Marie - výše posazena, níže pak. sv. Anna, sv. Josef, sv. Šebestián, sv. Rochus, sv. Karel Boromejský a sv. František Xaverius. Za každý kus obdržel 60 zlatých. Zvláštnost této smlouvy byla v tom, že sochař si kameny z kamenolomu dopraví do Vídně na vlastní náklady. Zároveň se sochař zavázal, že jednotlivé sochy (hlavy) před konečným zhotovením odlije do vosku a tyto modely předvede knížeti ve Valticích. 

Od návrhu do výstavby definitivního morového sloupu uplynulo více jak 10 let. Z původních sedmi soch jich zůstalou pouze pět. Proč k této změně došlo se asi nikdy nedozvíme.

Dnes tedy stojí na valtickém náměstí barokní morový sloup, který má pouze pět soch. U nohou sv. Marie, která je výše posazena, stojí sv. Šebestián, sv. Rochus, sv. Ignác a sv. Karel Boromejský - každá se dívá na jinou světovou stranu.

Jak uvádí sám kníže Karel Eusebius - morový sloup nechal postavit jako poděkování Bohu za zažehnání moru a na památku zemřelých.

Dipl. Ing. Vilém Komoň