Péče o národní přírodní památku Rendezvous

Jako území, zasluhující si zvláštní pozornost, bylo Rendezvous vyhlášeno za chráněný přírodní výtvor v r. 1990. V současné době je díky svému národnímu až mezinárodnímu významu lokalita zařazena mezi maloplošná zvláště chráněná území kategorie národní přírodní památky (NPP) a jako taková náleží do působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky.

NPP Rendezvous představuje ukázku typického lesního porostu tzv. Bořího lesa s vegetací subkontinentálních doubrav na kyselých píscích s účastí prealpinských druhů. Tento typ vegetace se vyskytuje pouze na jižní Moravě a v současné době není chráněn ani v jednom zvláště chráněném území v rámci České republiky. Území je názornou ukázkou jedinečné harmonie přírodních a kultur - ních hodnot, která je hlavní charakteristikou celé památkové zóny Lednicko - valtického areálu.

Dominanatou území je chrám Diany zvaný Rendez - vous z let 1810 až 1814, který dle projektu architekta J. Hardmutha dokončil zámecký architekt J. Kornhäusel. Tato nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek dala NPP svůj název. Původní krajino - tvorný záměr lze vysledovat až do současné doby; je jím harmonická jednota klasicistní stavby monumentálního vítězného oblouku s okolní krajinou prostřednictvím volného kompozičního uspořádání porostů.

V lesních porostech, které pokrývají většinu zvláště chráněného území, se nacházejí stromy často značně vysokého stáří, a to převážně cery. Dub cer je zde kromě řady jiných dřevokazných hub hostitelem rezavce Andersonova. Tento taxon byl na území České republiky zjištěn pouze v oblasti lesní správy Valtice. Převažující travinou podrostu je strdivka jednokvětá, z významných bylin je zastoupena např. dymnivka nízká. Stromy hostí také některé zástupce vzácných až unikátních druhů hmyzu, způsobem života na ně vázaných, jako je např. krasec Eurythyrea quercus, zlatohlávek skvostný, tesařík obrovský, tesařík Trichoferus pallidus. Významné nálezy entomologické a myko - logické vedly k návrhu rozšíření NPP v roce 1994. Z přítomných zástupců avifauny stojí za zmínku např. lejsek bělokrký, strakapoud prostřední, krutihlav obecný, dudek chocholatý, šoupálek krátko - prstý.

Péče o lesní porosty spočívá především v uvolňování dubových nárostů, které je vhodné podpořit vzhledem k vysokým nárokům na přísun světla u všech druhů dubu, tedy včetně v místě převažujícího ceru. Všechna navržená opatření (podsadby, podsíje, probírky) směřují k maximálnímu umožnění přirozené obnovy, která je cílem péče o lesní porosty ve všech zvláště chráněných úze - mích. Nezastupitelný význam především z hlediska mnohých druhů hub a hmyzu, vázaných na odumírající dřevo, má rovněž ponechávání padlých odumřelých stromů na místě přirozenému rozkladu.

Dalšími zásahy dle plánu péče v porostech je odstraňování akátů. Tento exotický, ze severní Ameriky pocházející taxon vzhledem ke své expanzivnosti a schopnosti pro jiné druhy negativně ovlivňovat půdní podmínky znamená vážné nebezpečí pro nejedno zvláště chráněné území i celou naši krajinu.

V roce 1999 proběhla v NPP na ploše jednoho hektaru podsíje žaludem v rámci podpory nástupu další generace dubu ceru. Tento zásah lze vyhodnotit až v nastávajícím období, jeho úspěšný výsledek je však ohrožen vysokým stavem černé zvěře v místě a atraktivností pro ni takto prostřené potravy, která i přes předcházející chemické ošetření žaludů je příliš lákavá.

Na loukách v sousedství zámečku probíhá kosení. Zásah je prováděn v zájmu zachování přítomných travino - bylinných společenstev. Řadí se k druhově bohatým fytocenózám minerálně silných půd teplých oblastí, ve spodní části jižní loučky se jedná o společenstva střídavě vlhkých stanovišť. K významným přítomným druhům rostlin patří např. lomikámen cibulkonosný, pryskyřník illyrský, vstavač obecný, divizna brunátná, hvozdík drobnokvětý, svízelka piemontská. Cílem opakovaného kosení, které znamená i průběžnou likvidaci dřevinných náletů, je kromě zajištění existence cenných rostlinných společenstev rovněž zachování luk jako plošného krajinotvorného prvku s historickým významem, který by při ponechání volnému vývoji zanikl s postupným nástupem dřevin.

Všechny popsané zásahy probíhají dle řádného plánu péče, schváleného Ministerstvem životního postředí ČR, a jsou rovněž v souladu s lesním hospodářským plánem. Jejich realizaci zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Brno, zhotovitelem je vlastník, kterým jsou Lesy ČR, s. p., lesní závod Židlochovice, reprezentovaný v místě Lesní správou Valtice.

V současné době je ve fázi schvalování návrh Památkového ústavu v Brně na obnovení průhledu dřevinným porostem od jižní strany Dianina chrámu přes hladinu rybníka. Modelace okrajových částí průhledu bude korespondovat s přirozeným rozmístěním stromů, na uvolněné ploše zůstanou zachovány jako solitery nejstarší jedinci či skupiny stromů. Prostorovou dispozici původ - ního záměru tvůrců lze i dnes na místě vyčíst, takže je možná rekonstrukce původní architektonické koncepce. Dalším oddalováním obnovného zásahu by však mohlo dojít k úplnému setření této jedinečné kompozice. Obnovení pohledové osy zámeček - vodní hladina předpokládá rovněž nutné vysekání rákosového porostu v délce uvolněného průhledu. V případě realizace celého záměru bude ještě třeba zvážit případnou úpravu břehového valu, vzniklého vyhrnutím rybníku, který může plánovaný průhled částečně znečitelnit.

Rybník s pobřežními porosty poskytuje vhodné životní podmínky různým druhům vodních ptáků, jako je např. slípka zelenonohá, potápka malá, různé druhy rákosníků. V západní části rybníku byly v minulosti učiněny významné botanické nálezy (sítina tmavá, šišák hrálolistý), které však mohly být vyhrnutím rybničního dna zlikvidovány.

Veškeré zásahy, prováděné v území NPP Rendezvous, jsou směrovány k udržení podmínek pro existenci přítomných vzácných a ohrožených druhů, zachování unikátního biotopu a podpoření původního krajinotvorného záměru.

Vladana Procházková, 9. února 2000
(autorka je pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, střediska Brno)